|

روابط عمومی و پذیرش

 

 

 

 

 
رسول پورمستقیمی

سمت: مسئول روابط عمومی موسسه

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

علی اکبر فیضی 

 

سمت: مسئول فنی سایت و اینترنت